Vedtægter for Fyns Disc Golf Klub

§1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Fyns Disc Golf Klub, forkortet FDGK. Klubben blev oprettet 13-3-2018 og er hjemmehørende i Odense.

§2 Formål
Klubbens formål er at spille disc golf, samt at fremme disc golf sporten på Fyn og højne det sportslige niveau til gavn for bredde og elite.

§3 Medlemmer
Enhver med interesse for disc golf kan blive medlem af klubben, enten senior eller junior. Indmeldelsen sker ved indbetaling af kontingent og er gældende indtil en kontingentperiodes udløb. Alle medlemmer er underlagt klubbens vedtægter og bestemmelser. Nye medlemmer må deltage i op til tre træninger inden indmeldelse.
Det er ikke tilladt at optræde påvirket af rusmidler i forbindelse med klubbens træninger og turneringer.

§4 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for 1 år ad gangen.

§5 Udmeldelse
Medlemmer, som har indbetalt kontingent, kan til enhver tid udmelde sig skriftligt til bestyrelsen. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder fra angiven indbetalingsfrist, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance eller anden gæld til foreningen, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har indbetalt sin restance.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at alle bestyrelsesmedlemmerne er tilstede og at mindst 2/3 af disse har stemt for eksklusionen. Det pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremkomme med sit forsvar.

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår og indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen bekendtgøres samtidig eller senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance på tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse, er stemmeberettigede. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.
I tilfælde af stemmelighed er formandens er formandens stemme afgørende.

§7 Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af øvrig bestyrelse, 1-4 medlemmer og 1 suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

For at opnå valg kræves personligt fremmøde eller skriftlig tilkendegivelse om villighed til valg.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, som kun kan kræves ved et flertal i bestyrelsen eller ved skriftligt krav fra mindst en tredjedel af klubbens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, skal dagsordenen angives i indkaldelsen.
Generalforsamlingen er ved stemmeflertal beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Dog kan ændringer af klubbens vedtægter kun ske ved to tredjedele stemmeflertal. Såfremt blot én kræver det, skal afstemningen ske skriftligt. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 14 dage før og senere fremgå af indkaldelsen.

§9 Bestyrelsen
Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er klubbens ledelse og består af en formand og to til fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er kasserer. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant, vælges alle for et år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens pligt er at varetage klubbens interesser.
Man skal være myndig for at besidde udvalgsposter og være medlem af bestyrelsen.

Følgende er udelukket fra medlemskab i bestyrelsen:

 • Ejere af lokaler udlejet til foreningen
 • Bestyrelsesmedlemmer i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler til foreningen.
 • Advokater, revisorer og andre rådgivere for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler til foreningen

 §10 Regnskab
Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet, der skal være godkendt og underskrevet af revisor samt af den på generalforsamlingen valgte kasserer, skal fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling.

§11 Tegning
Klubben tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tildele enkeltpersoner eller udvalg specielle fuldmagter, herunder også økonomiske fuldmagter.

§12 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne.

§13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foregå på en generalforsamling (Ordinær såvel som ekstraordinær), såfremt minimum 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§14 Opløsning af klubben
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages op på en særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stemmeret har alle betalende medlemmer. Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Såfremt klubbens opløsning sker på grund af sammenslutning med en anden forening med samme formål, overføres foreningens formue og øvrige aktiver til den ny forening. Ved anden opløsning overlades klubbens formue mv. til Odense Kommune til gavn for anden idrætsaktivitet i Odense.